دسته بندی نشده

SAT_edited
دسته بندی نشده

SAT شاه کلید ورود به دنیای جدید

آزمون SAT شامل دو بخش ریاضیات و بخش شفاهی (شامل درک مطلب، نگارش و زبان) می باشد. شما در هر بخش یک نمره بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ دریافت می کنید و مجموع نمرات این دو بخش، نمره ی کلی در آزمون را تعیین می کنند. سقف نمره ی آز...